Τo Κοινοτικό Συμβούλιο Χοιροκοιτίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης εργασίας Νηπιαγωγού μερικής απασχόλησης (μέχρι 20/10/2022)

Τo Κοινοτικό Συμβούλιο Χοιροκοιτίας   ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης εργασίας Νηπιαγωγού μερικής απασχόλησης, στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Χοιροκοιτίας (Κοινοτικό Τμήμα) για την ακαδημαϊκή χρονιά 2022/2023 (συμβόλαιο Ενός Έτους με προοπτική ανανέωσης για περισσότερα χρόνια). Το ωράριο εργασίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή για 25 ώρες με €6,76 την ώρα, το ωράριο θα προγραμματιστή μετά την πρόσληψη.

 • Απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας Νηπιαγωγού (Σ.Υ. 43/2008):
 1. Απολυτήριο Γ’ τάξης λυκείου ή Στ’ τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου μέσης εκπαίδευσης.
 2. Γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ’ τάξης λυκείου δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου.
 3. Πτυχίο νηπιαγωγού του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ή πτυχίο νηπιαγωγού Τμήματος Παιδαγωγικών Ελληνικού Κρατικού Πανεπιστημίου Κύπρου ή πτυχίο νηπιαγωγού από εγκεκριμένο, με βάση τον περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Νόμο,
  ή πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που αποκτήθηκε μετά από πλήρη φοίτηση είτε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού είτε σε εγγεγραμμένη ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, νοουμένου ότι έχει αναγνωριστεί από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα.
 5. Άλλα πιστοποιητικά ή διπλώματα συναφή με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσετε σε περίπτωση πρόσληψης:
  – Αντίγραφο ταυτότητας
  – Πιστοποιητικό γέννησης
  – Αντίγραφο του πτυχίου/διπλώματος και όλων των συναφών πιστοποιητικών
  – Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
  – Πιστοποιητικό μη περίληψης προσώπου στο Αρχείο Καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών
  – Πιστοποιητικό υγείας για μεταδοτικές ασθένειες.

Οι Ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Χοιροκοιτιας από την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση ή στην ιστοσελίδα www.khirokitia.org

Οι αιτήσεις μπορούν να παραδοθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 στις 13.00, είτε δια χειρός στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χοιροκοιτίας  ( Αγίου Ιακώβου αρ. 27) είτε μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση neolithic@cytanet.com.cy (θα σταλεί επιβεβαιωτικό email λήψης της αίτησης).

Οποιαδήποτε αίτηση ληφθεί μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.